Általános Együttműködési Feltételek

 
A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) Eüm. rendelet 2015. március 31. napján hatályba lépett módosítása értelmében a rendelet 10. § (4) bekezdés a.) pontja szerint: Az OMSZ a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítása és a folyamatos ellátás biztosítása érdekében az Eütv. 96. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, valamint 97. § (4) bekezdése alapján együttműködési megállapodást köt a mentési és a betegszállítási tevékenységre működési engedéllyel rendelkező szervezettel, függetlenül attól, hogy a szervezet a működéséhez igényel-e állami költségvetésből pénzügyi támogatást. Az együttműködés célja a mentőellátáshoz való hozzáférés országosan egységes színvonalának biztosítása, vagyis az esélyegyenlőség javítása, ezért a szükséges és szakmailag indokolt együttműködés helyét és időszakát a feladatmutatók és a kapacitások ismeretében az Országos Mentőszolgálat határozza meg.
 
Az Országos Mentőszolgálat az együttműködési megállapodások megkötése során olyan szempontok szem előtt tartására törekszik, amelyek garantálják azt, hogy az együttműködés valóban a jogszabályban megfogalmazott célt – a sürgősségi betegellátás hatékonyságának javítását, és a folyamatos ellátás biztosítását – szolgálja. Mindemellett törekszünk arra is, hogy az egyes szervezetekkel történő együttműködés zökkenőmentesen, a szakszerűség, hatékonyság és gazdaságosság szempontjainak figyelembe vételével, transzparensen és garantáltan magas színvonalon történjék. Ennek érdekében a jogszabályban rögzített személyi és tárgyi minimumfeltételek mellett partnerünknek az alábbi elvárásoknak, feltételeknek kell megfelelnie:
 
 • nyilatkozat az OMSZ orvosszakmai szabványos eljárásrendjeinek követéséről, vagy saját protokollok, szabványos eljárásrendek csatolása és/vagy a követni tervezett nemzetközi, vagy hazai ajánlások listájának bemutatása
 • betegdokumentáció részletes bemutatása, amennyiben papír alapú, akkor a dokumentáció egy példányát csatolva kérjük
 • tervezett rendszeres és eseti képzések, továbbképzések rendszerének bemutatása
 • az egységet TETRA rádióval szereli fel, melynek beépítéséhez és a használatának betanításához z OMSZ térítésmentesen segítséget nyújt
 • a TETRA rádió bérleti díját (nettó 15.000 Ft/év) megfizeti
 • a bérelt TETRA rádiót kizárólag a szerződött időben, rendeltetésszerűen használja
 • feladatot csak az OMSZ mentésirányításán keresztül kaphat
 • az OMSZ mentésirányítás operatív utasításait köteles végrehajtani
 • OMSZ mentésirányítási eljárásrendjét követi
 • statisztikai adatszolgáltatás havi kötelezettségének az OMSZ felé eleget tesz
 • OMSZ Operatív Ellenőrzési Csoport ellenőrzését elfogadja
 • az OMSZ kommunikációs szabályait (különösen a sajtóban, internetes felületeken való megjelenést) betartja. Az együttműködéssel kapcsolatos külső kommunikáció az OMSZ Kommunikációs Osztállyal való egyeztetést és jóváhagyást követően lehetséges
 • akadályozottság felmerülésének és megszűnésének azonnali jelentési kötelezettsége
 • az általa nyújtott egészségügyi szolgáltatásért önállóan felel.
 • felelősségbiztosítását a szerződéshez csatolja
 • a megállapodásban meghatározott - megfelelő szintű – egységet/egységeket a megállapodásban foglalt időtartamra kiállítja
 • a megállapodás határozott időre jön létre. Mindkét fél 90 napos felmondással indoklás nélkül, vagy szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felbonthatja
 • átláthatósági nyilatkozat adása: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 6) bekezdése alapján nyilatkozatot kell adnia arról, hogy a szervezet átláthatónak minősül
 • az Országos Mentőszolgálattal szemben nem áll fenn tartozása
 • az Országos Mentőszolgálattal nem áll perben
 • amennyiben szerződéses jogviszony keretében, közreműködőként történő bevonásra tekintettel pénzügyi kifizetésre kerül sor részére, a köztartozás mentességéről igazolást ad
 • az együttműködés keretébe tartozó tevékenységhez nem jogosult alvállalkozó igénybevételére a teljesítéshez
 • előleg fizetésére nincs lehetőség, fizetési határidő a számla beérkezését követő 30 nap
 
 
Az OMSZ részéről az azonnali hatályú felmondási okok közé tartoznak különösen a következők:
 
 • az együttműködési megállapodásban rögzített mentőegységet nem biztosítja, az nem áll rendelkezésre az együttműködési megállapodásban rögzített időtartamban, illetve előírt szakmai tartalommal
 • az OMSZ mentésirányítás utasításainak vagy az OMSZ minőségügyi kézikönyvében vagy egyéb szabályzataiban foglaltaknak többszöri figyelmeztetésre sem tesz eleget
 • a működési engedélye bármely oknál fogva megszűnik

 

Bízunk benne, hogy a fentiek segítségével együttműködésünk eredményes lesz és munkánk a betegek, bajbajutottak érdekét fogja szolgálni.

 
Országos Mentőszolgálat
 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, Markó utca 22.

Levelezési cím:
Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága
1395 Budapest, Pf.: 426.Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 350 37 37
Fax: +36 1 320 91 53
Email: info@mentok.hu

SEGÉLYHÍVÁS, BETEGINFORMÁCIÓ:

 

104


2016 © Országos Mentőszolgálat
Kiemelt támogatóink:
Created by hkcreativez