Tisztelt Rendezvényszervező! Tisztelt Megrendelő!

Az Országos Mentőszolgálat fontos, kiegészítő tevékenysége a rendezvények, események egészségügyi biztosítása. Az OMSZ, mint a kórházon kívüli életmentő ellátás magyarországi felelőse és szakértője a rendezvények egészségügyi biztosításának valamennyi szintjét kész megszervezni, lebonyolítani, továbbá szakmai tanáccsal is állunk rendelkezésre, szakembereink szükség esetén mentési tervet készítenek.
Forduljon hozzánk bizalommal!

 

Rendezvények, események szervezői, rendezői az alábbi elérhetőségeken tudnak konzultálni, információt, árajánlatot kérni, illetve rendezvénybiztosítást, mozgóőrséget, mentési készenlétet rendelni:

 
Észak-alföldi Régió
Cím: 4025 Debrecen, Külső Vásártér 14.
Tel. 06-52 414-333
Fax: 06-52 414-793
 
Észak-magyarországi Régió
Cím: 3530 Miskolc, Petőfi u. 18.
Tel. 06-46 411-845
Fax: 06-46 500-157
 
Dél-alföldi Régió
Cím: 6722 Szeged, Kossuth L. u. 15.
Tel.: 06-62 551-612, 06-62 551-611
Fax: 06-62 551-618
 
Dél-dunántúli Régió
Cím: 7623 Pécs, Tüzér u. 11.
Tel. 06-72 214-445
Fax.: 72/227-634
 
Közép-dunántúli Régió
Cím: 8200 Veszprém, Almádi u. 36.
Tel. 06-88 590 331
Fax: 06-88 423-498
 
Közép-magyarországi Régió
Cím: 1055 Budapest, Markó u. 22.
Tel. 06 1 302-42-45
Fax: 06 1 302-42-45
 
Nyugat-dunántúli Régió
Cím: 9700 Szombathely, Sugár u. 1.
Tel. 0694/311-100
Fax: 0694/512-398
 
 

A rendezvények egészségügyi biztosítását az 5/2006. (II.7.) EüM rendelet 2. számú melléklete szabályozza:

 
Rendezvénybiztosítás:
 
- Kisebb létszámú, 1000 fő alatti rendezvény esetén rendezvénybiztosítás akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy időskorúak számára szervezik, illetve jogszabály az esemény, sportesemény jellegére tekintettel azt kötelezően előírja.
 
- 1000-5000 fő részvétele esetén egy esetkocsi és legalább annyi mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Vízi, vízen történő sport rendezvény esetén sürgősségi mentőhajó biztosítása is szükséges.
 
- 5001-10 000 fő részvétele esetén egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
 
- 10 001-50 000 fő részvétele esetén egy rohamkocsi, egy esetkocsi, egy mentőgépkocsi és annyi további mentőgépkocsi szükséges, hogy a mentőegység elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
 
- 50 001-200 000 fő közötti létszámú rendezvény esetén, minden megkezdett 50 000 főnként további egy-egy eset- és egy-egy mentőgépkocsi, valamint 100 000 főnként további egy rohamkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen.
 
- 200 000 fő feletti létszám esetén minden megkezdett 100 000 főnként további egy-egy roham- és egy-egy esetkocsi, valamint két mentőgépkocsi szükséges figyelembe véve azt is, hogy a mentőegységek elhelyezési pontja és a rendezvény legtávolabbi pontja 10 percen belül elérhető legyen. Ebben az esetben az egyik rohamkocsi mentőorvosi gépkocsival helyettesíthető.
 
- 50 000 főt meghaladó rendezvény esetén oxiológiai ambulancia biztosítása szükséges.
 
-Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén - a fokozott veszélyforrásra figyelemmel - egy mentőhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik, mentőgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi intézmény 20 percen belül földi mentőjárművel nem érhető el.
 
Gyalogőrség:
 
- Az egészségügyi ellátás gyalogőrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen résztvevők száma 1001 főnél kevesebb. Ezen létszám felett az 1. pontban foglaltak szerinti rendezvénybiztosítás szükséges.
 
- Zárt térben tartott, 300-1000 fő közötti létszámú zenés táncos rendezvény esetében egy fő gyalogőrség biztosítása szükséges.
 
- Az ellátást szakképzett szakképzett mentőápoló, mentőtiszt, orvos, mentőorvos, vagy ezek közül több személy együttesen végzi.
 
- A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas állandó vagy ideiglenes helyiséget fektetési lehetőséggel.
 
Gondoskodni kell vezetékes vagy vezeték nélküli hírközlő eszközről, továbbá a szakelsősegély biztosításához szükséges felszerelésről.
 
 
A rendezvényen ellátott beteg elszállítása:
 
A rendezvény megfelelő egészségügyi biztosításáért a rendezvény szervezője felelős. Amennyiben a rendezvénybiztosítás során ellátott beteg egészségi állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik szükségessé, akkor erről a rendezvény egészségügyi biztosítását végző szervezetnek - ide nem értve a gyalogőrséget - kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxiológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, az OMSZ igazolt többletköltségét a rendezvény szervezője köteles az OMSZ számára megtéríteni. Ez alól kivételt képez a katasztrófa helyzet.
 

A mentésről szóló 5/2006. (II.7.) Eüm. rendelet 2015. március 31. napján hatályba lépett módosítása értelmében az Országos Mentőszolgálat látja el:

 
11. § (4)
 
a) az állami rendezvények,
b) az európai vagy nemzetközi sportrendezvények,
c) az autómotor-, illetve lovassport-rendezvények,
d) az egyidejűleg több helyszínen megvalósuló szabadtéri rendezvények,
e) a kiemelt védelemben részesülő diplomáciai személyek vagy csoportok belföldi látogatását kísérő rendezvények,
f) az előre láthatóan 10 000 fő egyidejű részvételét meghaladó szabadtéri rendezvények,
g) a 2. melléklet 1.6.8. pontja szerinti, mentőhelikopter készenlétét megkövetelő rendezvények,
h) a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről szóló kormányhatározat szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását.
 
(4a) A rendezvény egészségügyi biztosításáért - ide nem értve a (4) bekezdés h) pontjában foglalt rendezvényt - a rendezvény szervezője az egészségügyi biztosítást ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által meghatározott térítési díjat fizet. A térítési díj összegéről a rendezvény szervezőjét a szolgáltatás igénybevétele előtt írásban tájékoztatni kell.
 
(4b) A (4a) bekezdés szerinti térítési díj meghatározására
a) a rendelkezésre állási idő,
b) a szükséges mentőegység típusa és száma,
c) a szükséges személyzet képzettsége és száma,
d) a rendezvény helyszínei és a szolgáltató rendezvénybiztosítást ellátó telephelye közötti távolság,
e) a rendezvény helyszínei és az ellátó egészségügyi intézmény távolsága,
f) a rendezvény területének nagysága, a domborzat jellege,
g) a várható résztvevők száma,
h) a rendezvény jellege,
i) a rendezvény időtartama
 
Mentési terv készítése:
 
11/A. §3 (1) A rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezetnek 5000 fő feletti létszámú rendezvény esetén - ha az OMSZ ilyet nem készített, akkor az OMSZ illetékes szervének bevonásával - mentési tervet kell készítenie, amelyet a rendezvény megkezdése előtt legalább 5 munkanappal a rendezvény szervezőivel és a biztosításba bevonásra kerülő más szakmai szervezetekkel egyeztetnie kell. Mentési terv készíthető 5000 fő alatti létszámú rendezvény esetén is.
 
(2) A mentési tervet az adott rendezvény jellegére, a résztvevői létszámra, a földrajzi körülményekre és a rendezvény időpontjában várható időjárásra figyelemmel kell elkészíteni.
 
(3) A mentési tervnek tartalmaznia kell
a) a tervezett rendezvény jellegét, helyét, időpontját,
b) a résztvevők becsült számát,
c) a rendezvénybiztosításhoz tervezett mentőegységek számát, típusát, típusok szerinti bontásban és darabszámmal,
d) a rendezvénybiztosításban résztvevők számát, egészségügyi képzettség szerinti bontásban,
e) a részletes helyszínrajzot, amely tartalmazza az oda- és elvezető, továbbá a menekülési és kiürítési útvonalakat,
f) a tervezett mentőegységek elhelyezését és kapcsolattartásuk módját,
g) a mentőhelikopter számára biztosított leszállási lehetőség helyét, amennyiben annak biztosítása szükséges,
h) a rendezvénybiztosítást vezető személy nevét, szakképzettségét, elérhetőségét,
i) a társszervekkel való kapcsolattartás rendjét.
 
(4) 37 Az (1) bekezdés szerinti mentési terv elkészítéséért, illetve az OMSZ közreműködéséért az (5)-(7) bekezdés szerinti térítési díjat kell fizetni.
 
(5) 38 Ha helyszíni szemlét kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért a rendezvény szervezői által a mentési tervet készítő mentési tevékenységet végző szervezet részére fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 15 000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 17 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 22 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 43 000 Ft.
 
(6) 39 Ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani, akkor a mentési terv elkészítéséért fizetendő térítési díj összege
a) 1000-5000 fő egyidejű részvétele esetén 9000 Ft,
b) 5001-10 000 fő egyidejű részvétele esetén 10 000 Ft,
c) 10 001-50 000 fő egyidejű részvétele esetén 11 000 Ft,
d) 50 001 fő egyidejű részvételétől 16 000 Ft.
 
(7) 40 Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges, az OMSZ mentési terv elkészítésében való közreműködéséért a rendezvény egészségügyi biztosítását ellátó mentési tevékenységet végző szervezet által az OMSZ részére fizetendő térítési díj összege.
a) 12 000 Ft, ha helyszíni szemlét kell tartani,
b) 7000 Ft, ha a rendezvény helyszínén az adott évben már megtartott helyszíni szemle miatt új helyszíni szemlét nem kell tartani.
 
11/B. §41 A 11. § (4) bekezdés h) pontja szerinti rendezvények egészségügyi biztosítását az OMSZ térítés nélkül végzi. A díjfizetés alóli mentesség az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz, amely közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtható.
 

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

1055 Budapest, Markó utca 22.

Levelezési cím:
Országos Mentőszolgálat Főigazgatósága
1395 Budapest, Pf.: 426.Elérhetőségek:
Telefon: +36 1 350 37 37
Fax: +36 1 320 91 53
Email: info@mentok.hu

SEGÉLYHÍVÁS, BETEGINFORMÁCIÓ:

 

104


2016 © Országos Mentőszolgálat
Kiemelt támogatóink:
Created by hkcreativez